කාල රේඛාව

 

සුනම්‍යව පැවැති කාල රේඛාව
බිඳී ඉහිරී

'යමි' යි සිතාගෙන
කඳු මුදුන්, සාගර පතුල් පිරික්සුවද
කිසිවකු මා භාර නොගනී

පැටි වියේ පටන්, ඒ එලෙසම ය
'කිසිවකු ඔබව භාර නොගනී'

මම මා තුළම ගිලෙමි
පටු මතක දෙබුක්කා තුළට වැදී
කුඩා එළියක් දල්වමි
ඒත්, මතකය ඔබව භාර නොගනී
කෲරත්වය උගන්නා තෙක්
කිසිවකු ඔබව භාර නොගනී

මෘදු තතු කියන්නට නතර වුණ අය
තැබූ විට හදවත තිබූ තැනට අත
අතැ'ර දුවාවි
පැටි වියේ පටන් එහෙමයි
'කිසිවකු ඔබව භාර නොගනී'

 

කාංචනා අමිලානි කරුණාමුනි


© JDS