කියග විහඟ!

 

වකාශයට පවා දරන්නට බැරි
නොහික්මුණු මේ සීත කුණාටුව අතරින්
සිය දහක් හිම පියලි කස පහර විඳිමින්
උඹ කොහේ පියාඹන්නෙ ද විහඟ!
අත්තටුව ඇතැර ගිය සැහැල්ලුම පිහාටුව හොයාගෙන නේද?

හෙමත් සෘතුවට පවා දරන්නට බැරි
නොසන්ඩාලම සුළං අපා දුක් විඳිමින්
රැය උමතු කරන ගණ අඳුර මඟ හරිමින්
උඹ කොහේ පියාඹන්නෙද විහඟ!
සැහැල්ලුව අතැ'ර ගිය සන්සුන්ම පිහාටුව හොයාගෙන නේද?

ඇතැම් විට
හිම මිදුණ ඇල්ෆ් කඳු පහත්තාවේ
නුදුරු ඉසව්වක
පතිත වී තියෙන්නට පුළුවන් ය.
ඇතැම් විට
හිම මිදුණ බේරෙ වැව ඉහත්තාවේ
නිහඬ ඉසව්වක
නිහඬවම තියෙන්නට පිළිවන් ය

පියාපතකට පවා දරන්නට බැරි
පිහාටුව ගැන මතක මතකයට නඟමින්
උණසුම පිණිස මතක, මතක මත ගටමින්
පිහාටුව අසළ සැතපී ඇතැයි උඹ හිතන
මඳහාස කලේබරයක මතක හොයාගෙන නේද?

විහඟ;
නුඹ
නො නැවතී
පියාඹන්නේ මෙහෙම..

 

මංජුල වෙඩිවර්ධන


© JDS