අරුත් සඟවන කරදහි

 

සුන පෙරළා
ඇතුළ කියවා බැලීමි
පමාවට එබැවින්
සමාවක් නොයදිමි

නිහඬ බස ඇසෙන කවියෙකුට
පිළිතුරු නොලියාම ලියමි
අකුරු අමුනා නොමැති තැන
අරුත සඟවා එවමි      

හිස්ම හිස් සුදු හිස් තැනක
පාට හඳුනාගත හැකිද
ජීවිතේ හැම රිදුම් සඟවන
හදවතක දුකබර

එහෙත් ඒ
කිසිත් නැති හිස්තැන
තමයි ආදරය උපදින
එකම තැන

නො ලියවුණු
කවි ලියවෙන
නො ඇඳි
සිතුවම ඇඳෙන

මට නුඹව
හමුවෙන
මම නුඹව
හඳුනන

 

වරුණ සාවින්ද


© JDS