මුනුබුරාගේ කවිය

 

හැ

ම හේමන්තෙට ම පෙර
තුරු
පත් සළනවා තමයි...
ඒත්, තුරුපත් නොවේ ඔබ
කප්පරක් හේමන්ත පසුකර
හැම වසන්තෙ ම හිනැහුණ...

මේ හිම සමේ නො වැටුණ
හිම පියල්ලක් සේ
මුද්‍රා තැබූ දෙණ තුළ
ශීතලෙන් ගුළිවී
කොහේ යන්නෙ ද ඔබ
කොන්තයත් හිමි නැති
පටැළවුණු අත්ලෙහි
කවර රහසක්
ගුලිවී තිබෙන්නෙ ද?

ගැටවර කතන්දර මත
කිරිකැටි හිනා ඉතිරුණ
ඔය මහලු මැදුරට
වෛරස රැගෙන ආ කෘමියා
කවර අඬුපඬු විහිදන
කවර මුහුණක සැඟවුණ
කවර කෘමියක්ව ද?

හිතුමතේ අත් විහිදා
‘ෆෝසිසියා’ හිනැහෙන විට
වසන්තය අත ළඟ බව
කියා දුන්නී එ ද වස
අත්තම්මේ ඔබ ය...

නිල්ල පාදාගෙන
‘ප්‍රීමවේර්’ කුසුම් නැඟැ එන
නිම්න භූමිය පෙන්නා
වසන්තය ඇවිදින් බව
කියා දුන්නේ එ දවස
අත්තප්පේ ඔබ ය...

අත්-මුව වැසුම පැළඳුව
වෛරසමුවා සිහිනෙක
දෑත් පටලාගෙනැ විත්
මේ සා පාළු කුටියේ
සයනය දෙ පස ඉඳඟෙන
පහදා දෙන්න හැකිවෙද
අලුතින් හුස්ම ගන්නා
මේ වසන්තය නො දැක ම
හුස්ම අත් හැරි කාරණ?

* අප්‍රේල් 20 වැනිදා වනවිට ප්‍රංශයේ වැඩිහිටි නිවෙස් තුළදී පමණක්ගි මියගිය වැඩිහිටියන් සංඛ්‍යාව 7,752කි.

 

මංජුල වෙඩිවර්ධන


© JDS