සඳෙන් අඩක් දැනටමත් කා දමා ඇත

 

කොහේ සිට පැමිණියාදැයි නොදැනිමි
දිනෙන් දින ලියලන
අඳුරු අහුමුලුවල
දස දහස් ගණනින් රත් ඇස්
කුඩා අන්ධකාර කැබලිතිවලට
ලැබී ඇත නලියන පාද...

කාල වර්ණ හමුදාව
පාද තබා පේලියට
කඳු හෙල් මතින්
සිවිලිමේ සිට පොළොවට
ලිලිපුට්ටන් මෙන් මා වටකරන...

පැන යාමට ඉඩක් නොමැත
ඇඳේ වැතිරී හිඳිමි

ඉගෙනගෙන ඇත සිටගැනීමට ඔවුන්
පසුපස් ගාත් දෙකෙන්...
සියවස් ගණනකට පෙර
ඉගෙන ගත්තාක් මෙන් මිනිසුන්
ගින්දර සොයාගෙන ඇත ඔවුන්
මා ඉවත ලෑ සිගරට් කොටවලින්...

අසා සිටිමි
කන් වසාගත් දෑත් විනිවිද එන
ලොම් පිරීගිය දස දහස් ගණනක් පාද
බිම වදින හඬ

අසා  
මුර්ග කෑගසුම් හඬ
සුදානමින් සිටින
විසිකරන්නට පොලු මුගුරු ඊතල 
ගිනි පෙනෙලි

අහස බලනු
සඳෙන් අඩක් දැනටමත් කා දමා ඇත

 

තරින්ද්‍ර ගලහේන


© JDS