ඔෆීලියා

 

ස...,
අද අනවැසිය විහිදන්නට අතු
මෙතරම් ඈතට
ඔබේ සෙවනැල්ලේ දිග පළල
හොඳටම ඇති එක් අයකුට

ගස...,
කුරුල්ලන් කියන ඕපාදුප නොඅසනු
වරද කාගේදැයි නොසොයනු
හිත හැදෙන කතා නොකියනු

ගස...,
ඈ කැමතිම ගවුම මතක් කරවන
කහ මල්පෙති නොසලනු
එක මලක් පමණක්
සුළං අතකට දෙනු

ඈ ගිලුණු තැන
ගං දියේ පාකර හරින්නට

 

තරින්ද්‍ර ගලහේන


© JDS