මළ කපුටෙක්

 

කුණු ගොඩේ
මළ කපුටෙකි
සවන සූරන, පාරන
වට අවට
මහ කපුටු සෙනඟකි

වකුටු නිය දරදඬුව
යොමුව ඇත අහසට
ඇරුණු හොට, කළු පබළු ඇස්
යම්කිසි නිහඬ ගැයුමක

නොහඳුනමි මම ඌ
මතක නැත යම් මිහිරි ගැයුමක්
කිසියම්ම කපුටෙකු විසින් ගැයු

සුළඟ විත් පාරයි
කළු කපුටු තටු යට
පෙර නුදුටු
සුදු සිනිඳු පෙඳ

රැගෙන යමි ආපසු
කුණු මළු

 

ඉසුරු චාමර සෝමවීර


© JDS