නොවැම්බරයක අවසන් නොකළ කවියක්

 

ද වැටුණ සමනලුන්
තුරුලු කරගෙන අඬන
කොත්මලා දියවැල
සීරුවට පනින
සමමිතික පාලම
කෑ ගසයි
බර අඩි වලින් රිදුණ....

කඩුපුල් මලක පෙති මත
කදුළු බිඳුවක් තියන
අමාවක රාත්‍රිය
කෙතරම්ම අසරණ ද.....?

මවු දෙරණ අහස් තුඩු මත
දෙදරුම් කෑ දිනෙක
බුද්ධ පාත්‍රය ගිලිහිණ
බුද්ධාංකුර මඩලින....

වන මූකලානේ එපිට
හූමිටි තියන අමාවක රාත්‍රිය
සද මියැදුණු හෝරාවට
හබයාස්කෝපුස් සාක්කිකරුවෙක්‍ ය.

නොමළ ගෙයකින්
සොයන සුණුසැට
කිසාගෝතමියනි තවම
සම්බ නොවුණි ද......?

 

ප්‍රභාත් එම්. අහංගමගේ


© JDS