කේ.කේ.

 

කොළඹ මැද තිගැස්සෙන
මට පෙනේ ඔබ මුහුණ
පදිකයෙකු ලෙස පෙරට
සෙනඟ මැද පිය නගන

ආලේඛ සිත්තරෙක් වුවොත් මම අඳින්නෙමි
වැන් ගෝ ට ඇඳිය හැකි මොඩන් ඩේවිඩ් මුහුණ
බඳ පටිය ලිහිල් වී සැර පහර නිකුත් වී
සුළු දියෙන් තෙමී යන කොළඹ කළු බිත්තියක

දවාල ට බත් බුදින තෝස කඩ වසා ඇත
ඉහඳ වැපිරූ නිසා සීල් කර තබා ඇත
නිදි වරා ගෙන ලියූ තවත් අත් පිටපතක්
ඇපයකට තබා ඇත ගේ කුලිය ගෙවා නැත

මෙය නීච නගරයකි කලාවේ රුදු රුපුන්
සොයා ගෙන වෙසඟනන් තාප්පයකට තබා
අත් කැඩෙන හාදු දී විකල් සොමි ධාතුවෙන්
කලාවට දිවි පුදන අමුතු දරුවන් තනන

අතර මඟ හඬ  නගා කතා කළහොත් ඔබට
නෙත් යුවල විසල් වුව කඳුලකුදු නොදිස් වේ
තිගැස්සී බලන මා එක වරම දකින්නේ
මගේ මුහුණ ම පෙනෙන ආලේඛ චිත්‍රයකි 
එරික් ඉලයප්ආරච්චි


© JDS