අවසානයට පසු...

 

දින් අවසන,

බිඳී ගිය වීදුරුවක
කටු කැබලි මත වුව,
තැවරී තිබිය හැක මීවිත..

වියළිව ගිය මලෙක වුව
සුවඳක් ඉතිරි විය හැක,
සීරුවෙන් බැලූ තැන හමුවෙන..

ඉපැරණිම හාදුවක වුව
කැළලක් තිබිය හැක,
නළලතක නොව හදවතක..

දැවූ කඩදහියක වුව
අකුරක් ඉතිරි විය හැක,
දිගුව යා හැකි, අතීතය වෙත..

ඉදින්, මේ අවසානය
නැවතුම් තිතක් වෙද,
කොමාවක් මිස..

හෙටත් තව පිටුවක්
නොලියැවේ මැයි,
කිව හැකිද නුඹට, මට...

 

මුදිත් විදානගමගේ


© JDS