හමුවෙද අපේ වෙන තත

 

යාලුවේ මා බොහෝ රටවල
කටුගෙවල මහ පුදුම දැක ඇත

අපි‍්‍රකාවේ ඈත කාලෙක
ආසියාවේ ඈත දේසෙක
ඇමරිකාවේ ඉතා පෙර කල
ඇලස්කාවේ හිම තට්ටු යට
ඉන්දු නදි නිම්නයේ පස් යට
තිබී හමු වූ දේ බලා ඇත

ඒ කොහේ වුව කවර කල වුව
ඊයකැයි කිව හැකි යමක් ඇත

ඒ නිසා මේ මහරු මැදුරට
කටු ගෙයක් යැයි කිවද කම් නැත

යාලුවේ ඒ වුනත් මෙමැදුර
ඔබට කිව යුතු තව පුදුම ඇත

ඊයකැයි කිව හැකි යමක් ඇති
සෑමතැනකම සෑම කලෙකම
වීනාවකියි කියන්නට හැකි
පොඩි දෙයක් හෝ
හොයා ගෙන ඇත

ඉතින් මේ පුදුම මැදුරට
කටු ගෙයක් යැයි කියනු නපුරකි

ආදි කාලේ ආදි දේසේ ආදි මිනිසා
පුදුම මිනිහෙකි
ඊතලකියි කියන්නට හැකි යමක් හැදු ඔහු
වීනාවකියි කියන්නට හැකි
යමක් ඒ සමගම තනා ඇත

පුදුම මිනිහෙකි

මචං අහපං තවත් මාරයි
ලෝකයේ හැම තැනම වාගේ
ගැහැනියකගේ නිතඹ හැඩයට
මියුරු වීනා බඳ තනා ඇත

මිතුර මතකද කොලු දවස්වල
දුන්න හා ඊතල හැදූ හැටි
පොල් පිත්තකට කෙහෙල් කෙඳි බැඳ
වීනාවක්ද අප හැදූ හැටි
කෙහෙල් ගස් හතුරන්ට ඊ විද
කෙහෙල් තත් ඇද වෙන වැයූ හැටි

පොඩි ගැටව් වුව ඒ කාලෙදිත්
කෙල්ලන්ගෙ ලස්සන වැනූ හැටි
මචං මාරයි මේ පුදුම ගේ
අපෙ අතීතෙට රුවක් දුන් හැටි

ලෝකයේ කොයි යම් කොනක වුව
කොයිම පාටක කොයි මිනිහ වුව

ඊ විදින විට වෙන වයා ඇත

ඊ විද්ද පසු වෙන වයා ඇත

හද සිඳින්නට ඊ විද්ද ඔහු
හද බිඳින්නට වෙන වයා ඇත

යාලුවේ කෝ අපේ වෙන තත
ඊ වැකුන හද සනසවන තත

ආදි මිනිසා කවර දෙස වුව ඊය හැදුවෙද
ඒත් සමඟම වෙන තනා ඇත

මිතුර කෝ ඒ අපේ වෙන තත

කෙල්ලකගෙ බඳ දැවටි දැවටී
මියුර නාදම නගන වෙන තත
ඊ වැකුන හද සනස (‍ෙ‍‍‍)වන තත

අපට හමුවෙද යලිත් ඒ තත

 

ලියනගේ අමරකීර්ති


©  JDS